Live2D Course

หลักสูตรการสร้าง Live2D (60 ชั่วโมง)

เรียนรู้หลักพื้นฐานการใช้โปรแกรม Live 2D และการสร้างคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองในโปรเจ็กต์ Vtuber ที่กำลังเป็นที่นิยมกันทั่วโลกอยู่ในตอนนี้

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนสดที่โรงเรียน เรียนเป็นกลุ่มจำนวนไม่เกิน 12 คน

และรูปแบบการเรียนออนไลน์ เรียนเป็นกลุ่มจำนวนไม่เกิน 8 คน

หลักสูตรรวม 60 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 20 สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ IK

เนื้อหาการเรียน

คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1– แนะนำโปรแกรม Live2D
– อธิบายขั้นตอนการทำงาน
2– เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Live2D
– การทำ Key frame สำหรับขยับตัวละคร Live2D
3– การทำ Key frame สำหรับขยับตัวละคร Live2D
– ตรวจงาน แก้ไข ให้คำแนะนำผู้เรียน
4– การสร้างสีหน้าตัวละคร
– วิธีการขยับปากตัวละคร
5– การขยับ Body ตัวละคร
6– การขยับ Body ตัวละคร
– การขยับ Object อื่นๆ
7– การออกแบบและสร้างตัวละคร Vtuber ของตนเอง
– เตรียมแพทเทิร์นสำหรับการวาดตัวละคร Vtuber ของตนเอง
8– วาดแยกพาร์ทของตัวละครตามแพทเทิร์น
– ตรวจสอบและแก้ไขผลงานของนักเรียน
9– การนำไฟล์งานลงโปรแกรม
– ทดลองการขยับขั้นพื้นฐาน
10– ตรวจความคืบหน้าของผลงานนักเรียน
– การเพิ่ม Parameter สำหรับ Object บนตัวละคร
11– ทดลองการขยับ Object ต่างๆ บนร่างกาย
– การขยับเส้นผม และผมรูปทรงต่างๆของตัวละคร
12– การใส่ Physics ให้ตัวละคร
13– การทำ Parameter เปิด-ปิด
– การเพิ่มสีหน้าพิเศษให้กับตัวละคร
– การนำไฟล์ที่วาดใหม่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม
14– การขยับมือของตัวละคร
15– ตรวจงาน ดูความคืบหน้าของผลงานนักเรียน
16– การทำ Parameter Loop
– การใส่ Skinning
17– การใช้งานโหมด Animation ในโปรแกรม
18– การทำ Motion Animation สำหรับตัวละคร Vtuber ของตนเอง
19– การ Export และนำผลงานเข้าโปรแกรมเพื่อแสดงผล
– แนะนำโปรแกรมสำหรับแสดงผลของผลงาน Live2D (Vtuber Studio)
– การเขียน Code เพื่อนำไฟล์เข้าโปรแกรม
– การตั้งคีย์ลัดต่างๆ
20– แก้ไขผลงาน และนำเสนอผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ผ่านโปรแกรม

ราคาหลักสูตร

  • 20,000 บาท