3DCG

หลักสูตรการทำแอนิเมชั่น 3มิติ (120 ชั่วโมง)

3DCG

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์ส 3DCG” เน้นสอนตั้งแต่พื้นฐานการทำโมเดลตัวละครแบบ 3 มิติไปจนถึงการทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของอุตสาหกรรมการทำ 3D ครบทุกขั้นตอน

โปรแกรมที่ใช้สอน : MAYA

คอร์ส 3DCG แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

  • Beginner (30 ชั่วโมง)
  • Intermediate (30 ชั่วโมง)
  • Advanced 1 (30 ชั่วโมง)
  • Advanced 2 (30 ชั่วโมง)

เริ่มเรียน
ตั้งแต่พื้นฐาน

ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานสามารถส่งตัวอย่างผลงานเพื่อเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับแรก

สร้างผลงาน
แบบดิจิทัล

สอนการวาดใน Clip Studio โปรแกรมเฉพาะสำหรับการวาดรูปเพื่อการทำงานที่ให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล

เนื้อหาที่จำเป็น
ในการทำงาน

มีการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมไปจนถึงการนำไปประกอบอาชีพ เช่น การจัดการไฟล์ผลงาน การจัดระเบียบเลเยอร์ และการทำพอร์ตโฟลิโอ

  • รูปแบบการเรียน

    เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 12 คน

    ในแต่ละระดับชั้นการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลการเรียนจากงานโปรเจ็กต์ คะแนนการเข้าห้องเรียน โดยผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเมื่อเรียนจบครบทั้งหลักสูตร (120 ชั่วโมง)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเข้าห้องเรียน (เกณฑ์ร้อยละ 80)   
คะแนนโปรเจ็กต์ (เกณฑ์ร้อยละ 70) 


ระดับ BEGINNER (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・พื้นฐานการใช้โปรแกรม และเครื่องมือ
2・การวางโครงสร้างโมเดลสามมิติด้วย Curve 1
3・การวางโครงสร้างโมเดลสามมิติด้วย Curve 2
4・การวางโครงสร้างโมเดลสามมิติด้วย Nurbs
5・การขึ้นโมเดลที่มีความซับซ้อนด้วย Polygon 1
・การตรวจเช็คพื้นผิวและโครงสร้างโมเดลสามมิติ
6・การขึ้นโมเดลที่มีความซับซ้อนด้วย Polygon 2
7・การสร้างพื้นผิวเสมือนจริงรูปแบบต่างๆ
・ระบบการสร้างแสง และการควบคุมแสง
・การจัดแสงสำหรับงานสามมิติ
・การ Rendering ภาพสามมิติเบื้องต้น
8・การสร้าง UV และการสร้าง Texture
9・การใช้งาน Render Layers และ Render Passes สำหรับงานสามมิติ
・การตั้งค่า Rendering และการ Compositing ภาพสามมิติ
10・กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างโมเดลตัวละครสามมิติ
・การวางโครงสร้างสำหรับการสร้างโมเดลตัวละครสามมิติ

ระดับ INTERMEDIATE (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนหัวและลำตัว
2・ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนตา, จมูก, ปาก และ หู
3・ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนมือและแขน
4・ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนขาและเท้า
5・ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบ
6・ตรวจเช็คพื้นผิวและโครงสร้างของโมเดลสามมิติ, จัดการระบบไฟล์
・สร้าง UV และ Texture ให้กับตัวละครสามมิติ
7・สร้างพื้นผิวและวางแสงให้กับตัวละครสามมิติ
8・เรียนรู้วิธีการนำเสนอโมเดลตัวละครสามมิติ และการเรนเดอร์โครงสร้างเส้น
9・เตรียมไฟล์และตั้งค่าสำหรับเรนเดอร์
・ประกอบภาพ และปรับแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย
10・วิจารณ์ผลงาน และให้คำแนะนำ
・สรุปทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ

ระดับ ADVANCED 1 (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・ภาพรวมหลักการสร้างการเคลื่อนไหวสำหรับงานสามมิติ
・Frame Rate และ Key Frame ควบคู่กับทฏษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
・การใช้งาน Graph Editor และ Time Slider
2・การควบคุมการเคลื่อนไหว Graph Editor ด้วย Curve
・เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหวด้วย Path Animation
・การสร้างการเคลื่อนไหวด้วย Parent objects
3・การใช้ Joint Tools ในการวางโครงสร้างข้อต่อที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหว
・ทฤษฎีการ Orient joints
・Joint Hierarchy
・เครื่องมือที่สำคัญ Connect joints, Remove Joints, Add Joints, etc
・การสร้าง Curve Controllers ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆที่สำคัญ
4・การสร้าง Curve Controllers ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน
・การสร้างระบบการเคลื่อนไหวด้วย IK และ FK
5・การสร้างระบบควบคุมด้วยคำสั่ง Set-Driven Keys
6・การสร้างระบบควบคุมสีหน้าและอารมณ์ให้กับตัวละครสามมิติ 1
7・การสร้างระบบควบคุมสีหน้าและอารมณ์ให้กับตัวละครสามมิติ 2
8・กระบวนการ Bind skin และการควบคุม Weight Control
・การใช้งานคำสั่ง Paint Skin Weight Tool
9・การแก้ไขปัญหาในการ Paint Skin Weight ที่มีความซับซ้อน
10・ตรวจเช็ค และทดสอบระบบการเคลื่อนไหว

ระดับ ADVANCED 2 (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・การวาง Timing และการ Blocking Poses (Walk cycle)
2・การควบคุม Weight และ Overlapping Action (Walk cycle)
3・เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
4・การวาง Timing และการ Blocking Poses (Basic Action)
5・การวาง Weight และ Overlapping Action (Basic Action)
6・เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
7・การวาง Timing และการ Blocking Poses (Advanced Action)
8・การวาง Weight และ Overlapping Action (Advanced Action)
9・เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
10・วิจารณ์ผลงาน และให้คำแนะนำ
・สรุปทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ

ราคาค่าเรียน

ระดับขั้นจำนวนชั่วโมง
Beginner309,500 บาท
Intermediate 309,500 บาท
Advanced 1309,500 บาท
Advanced 2309,500 บาท
Full Course12036,000 บาท