Drawing

Drawing

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

หลักสูตรการวาดเส้น “Drawing” เน้นการเรียนการสอนสำหรับการวาดงานภาพสานเส้น ซึ่งเริ่มสอนตั้งแต่การวาดพื้นฐาน รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน หลักกายวิภาค (Anatomy) ด้วยเทคนิคต่างๆ ไปจนถึงความรู้ที่จำเป็นในการนำไปประกอบเป็นอาชีพ หรือ เก็บเป็นผลงานเพื่อยื่นสมัครสอบ

คอร์ส Drawing แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

  • Still Life 1 (15 ชั่วโมง)
  • Still Life 2 (15 ชั่วโมง)
  • Anatomy 1 (15 ชั่วโมง)
  • Anatomy 2 (15 ชั่วโมง)

รูปแบบการเรียน

เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 8 คน


Drawing

Still Life 1 (15 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・ปฐมนิเทศ
・ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในรายวิชา
・ประวัติและวิวัฒนาการของการวาดเส้น
2・ความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานและการนำไปใช้
・สาธิตการเขียนโครงสร้างพื้นฐาน สี่เหลี่ยม – สามเหลี่ยม – วงกลม
・เทคนิคการกะระยะ การใช้ดินสอเป็นมาตรวัด
3・ความสำคัญของรูปทรงพื้นฐานและการนำไปใช้
・การเขียนโครงสร้างพื้นฐาน ลูกบาศก์ – กรวย – กระบอก
・ประยุกต์ใช้เทคนิคการกะระยะ การใช้ดินสอเป็นมาตรวัดให้เข้ากับงานสามมิติ
4・การถอดโครงสร้างและการเขียนโครงสร้างของหุ่นนิ่งพื้นฐาน เครื่องชาม – แก้ว – แจกัน
・เทคนิคการจัดองค์ประกอบ (composition)
・การเลือกมุมในการวาดชิ้นงาน และ การใช้พื้นที่ว่าง (space)
5・น้ำหนักระดับต่างๆและการนำไปใช้
・การสานเส้น รูปแบบต่างๆ ของการสานเส้น
・คุณสมบัติเด่นของการสานเส้นแต่ละแบบและการนำไปใช้ให้แสดงถึงทิศทางและปริมาตรของวัตถุ
・สร้างชาร์ตน้ำหนักระดับต่างๆ ด้วยวิธีการระบายและสานเส้น
・การสังเกต การเลือกใช้ ตัดทอน และการจำลองแสงเงา

Still Life 2 (15 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・คุณสมบัติของพื้นผิว
・เส้นกับการสร้างพื้นผิว
・การถอดโครงสร้างของหุ่นที่ซับซ้อน
・การสร้างพื้นผิว และการจำลองแสงสะท้อน
2・วัตถุโปร่งใส (Transparent objects) และ รูปทรงอิสระ (Free form)
・การเคลือบ หรือการซ้อนกันของวัตถุ การผสมหุ่นเข้าด้วยกัน
・คุณสมบัติของวัตถุโปร่งใส และรูปทรงอิสระ
・การวาดวัตถุโปร่งใส และรูปทรงอิสระ
3・คุณสมบัติของผัก ผลไม้ และดอกไม้
・เทคนิคการจัดการหุ่นนิ่ง การสร้างอารมณ์และเรื่องราว
・การวาดผัก ผลไม้ และดอกไม้
4・เลือกมุมและจัดวางองค์ประกอบ หุ่นนิ่งจากหุ่นจริง (ผลไม้ ,แก้ว ,หุ่นปูน ,แจกัน ,ผ้า)
・สร้างภาพร่างจากองค์ประกอบดังกล่าวให้สมบูรณ์
5・ประเมินผลผู้เรียนกลางหลักสูตร

Anatomy 1 (15 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・หัวข้อ “มือ (Hand)”
・แนะแนวความสำคัญของการวาดมือสำหรับผู้ที่ทำงานศิลปะ หรือผู้ที่กำลังจะสอบเข้า
・สาธิตการวาดมือ และการจำลองรูปทรงพื้นฐานลงไปในโครงสร้าง
・แนะแนวหลักการเลือกท่าโพสที่ดี ที่สามารถบ่งบอกระยะและปริมาตร
2・หัวข้อ “มือกับวัตถุ (Hand with Prop)”
・ความสำคัญของการวาดมือกับวัตถุ
・การจัดการกับหุ่นให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
・สาธิตการวาดมือกับวัตถุ และการจำลองรูปทรงพื้นฐานลงไปในโครงสร้าง
・ท่าโพสที่ดี ที่สามารถบ่งบอกระยะและปริมาตรของมือกับวัตถุ
3・หัวข้อ “ศีรษะ”
・สัดส่วน และโครงสร้างของกระโหลกศีรษะ
・มาตราวัดต่างๆ ที่ช่วยในการเช็คตำแหน่งและสัดส่วนของใบหน้า
・การวาดศีรษะในมุมต่างๆ
4・หัวข้อ “ใบหน้า”
・ตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ บนใบหน้า ตา-คิ้ว-จมูก-ปาก-หู
・โครงสร้างของชิ้นส่วนต่างๆ ตา-คิ้ว-จมูก-ปาก-หู
5・หัวข้อ “ภาพบุคคล (Protrait)”
・ความหมายและหลักสำคัญของ ภาพบุคคล
・การวาดภาพบุคคล

Anatomy 2 (15 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・หัวข้อ “สัดส่วน (Propotion)”
・หัวข้อ “กายวิภาค (Anatomy)”
・การวาดคนสัดส่วนต่างๆ โดยใช้เทคนิคสัดส่วนต่อหัว
2・หัวข้อ “กายวิภาคลำตัว (Torso)”
・โครงสร้างที่ใช้ในการวาดลำตัว
・การวาดลำตัว ชาย – หญิง
3・หัวข้อ “กายวิภาคแขน (Arms)”
・โครงสร้างที่ใช้ในการวาดแขน
・การวาดแขน ชาย – หญิง
4・หัวข้อ “กายวิภาคขา (Legs)”
・โครงสร้างที่ใช้ในการวาดขา
・การวาดขา ชาย – หญิง
5・หัวข้อ “คนเต็มตัว (Human Figure)”
・ภาพอิริยาบถ (Gesture)
・ภาพเงา (Silhouette)
・การวาดคนเต็มตัวในเทคนิคต่างๆ

ราคาค่าเรียน

ระดับขั้นจำนวนชั่วโมงวันเสาร์/อาทิตย์
Still Life 1 + 2309,800 บาท
Anatomy 1 + 2309,800 บาท