CHARACTER DESIGN

CHARACTER DESIGN
หลักสูตรออกแบบตัวละคร 150 ชั่วโมง

—————————————-

สอนการวาดรูป และการออกแบบตัวละครแนวภาพประกอบ (Illustration) เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการวาดรูป เรียนรู้โครงสร้างร่างกาย และแนวคิดการออกแบบตัวละครสไตล์ญี่ปุ่น

แบ่งระดับการเรียนเป็น 5 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

– Beginner (30 ชั่วโมง)
– Intermediate 1 (30 ชั่วโมง)
– Intermediate 2 (30 ชั่วโมง)
– Advanced 1 (30 ชั่วโมง)
– Advanced 2 (30 ชั่วโมง)

รูปแบบการเรียน

เรียนแบบออนไซต์ (On Site) บรรยายสดเป็นกลุ่มละไม่เกิน 20 คนต่อห้อง
ในแต่ละระดับชั้นการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลการเรียนจากงานโปรเจ็กต์ คะแนนการเข้าห้องเรียน และการประเมินความรู้เชิงทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย โดยผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบครบทั้งหลักสูตร (150 ชั่วโมง)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเข้าห้องเรียน (เกณฑ์ร้อยละ 80)   
คะแนนสอบปรนัย (เกณฑ์ร้อยละ 70) 
คะแนนโปรเจ็กต์ (เกณฑ์ร้อยละ 70) 

เนื้อหาการเรียน

Beginner (30 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・ปฐมนิเทศ แนะนำผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอน และทำความรู้จักกับผู้เรียน
・การวาดรูปทรงพื้นฐาน และการนำไปต่อยอด
2・การวาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
・การวาดใบหน้า
3・การวาดร่างกายมนุษย์ให้มีมิติ โดยใช้รูปทรงพื้นฐาน
・การวาดท่าทางต่าง ๆ จากภาพต้นแบบ
4・การวาดท่าทางต่าง ๆ ให้ดูเป็นธรรมชาติ
・การวาดท่าทางต่าง ๆ ให้สื่อลักษณะตัวละคร
5・การวาดโครงสร้างร่างกายส่วนลำตัว
・การวาดโครงสร้างร่างกายส่วนขา
6・การวาดโครงสร้างร่างกายส่วนแขนและมือ
・การวาดมือในท่าทางต่าง ๆ
7・การใช้งาน Clip Studio เบื้องต้น
・ฝึกการวาดภาพวัตถุต่าง ๆ จากแบบด้วยคอมพิวเตอร์
8・การวาดเสื้อผ้าบนโครงสร้างร่างกายเบื้องต้น
・PROJECT # 1 อธิบายโปรเจ็กต์ เริ่มเตรียมงาน ตรวจงาน และแนะนำผลงาน
9・การตัดเส้น
・PROJECT # 1 นำโปรเจ็คที่เตรียมงานจากครั้งที่แล้วมาตัดเส้นจริง
10・การลงสีเบื้องต้น
・PROJECT # 1 ส่งงานโปรเจ็ค ตรวจงานและแนะนำ

Intermediate 1 (30 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・ทบทวนโครงสร้างมนุษย์ และสัดส่วนของตัวละคร
2・การวาดกล้ามเนื้อของมนุษย์ตามหลักกายวิภาค
3・การวาดทรงผมแบบต่าง ๆ
・การวาดโครงสร้างของเสื้อผ้า และรอยยับ
4・การวาดสิ่งของที่ใช้ประกอบตัวละคร
・การวาดมือขณะจับวัตถุต่าง ๆ
5・ทฤษฎีแสงและเงา #1 การลงแสงเงาแบบ Cel shade
・การบริหารจัดการ Layer
6・การไล่น้ำหนักแสงเงาเพื่อถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุ
7・ฝึกวาดตัวละครเต็มตัวจากตัวต้นแบบ
8・ฝึกลงน้ำหนักบนตัวละครที่วาดด้วยตัวเอง
9・ทฤษฎีสีเบื้องต้น ค่าสีในคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสี
・การใช้เครื่องมือปรับแต่งสีต่าง ๆ
・การลงแสงเงาโดยคำนึงถึงเนื้อสี
10・ทฤษฎีแสงและเงา #2 บรรยากาศ แสงสะท้อน
・สีบรรยากาศ การคุมโทนสี

Intermediate 2 (30 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・การเซ็ตค่าพู่กันในโปรแกรม Clip Studio
・การลงสีวัตถุต่าง ๆ เบื้องต้น
2・การลงสีและการแยกแยะวัสดุต่าง ๆ
3・แนวคิดการออกแบบตัวละครเบื้องต้น
・Project # 2 ออกแบบเครื่องแต่งกายของตัวละครที่กำหนดให้
4・Project # 2 นำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำ
5・Project # 3 อธิบายโปรเจ็คและเริ่มออกแบบ
6・การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น และการเสก็ตสี
・Project # 3 ร่างภาพ / เสก็ตสี
7・Project # 3 ตัดเส้น
8・Project # 3 ลงสี
9・การปรับแต่งผลงานด้วยเครื่องมือใน Clip Studio
10・Project # 3 ปรับแต่งผลงานให้เรียบร้อย นำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำ

Advanced 1 (30 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・แนวคิดของ Perspective บนตัวละคร และฉากหลัง โดยใช้ระดับสายตา
2・การวาดส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ โดยนำมาประยุกต์กับร่างกายคน
・Project # 4 อธิบายโปรเจ็กต์และเริ่มออกแบบ
3・Project # 4 ร่างภาพ / สเก็ตช์สี
4・การลงสีตัวละครด้วยเทคนิคต่าง ๆ
5・การทำเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น เปลวไฟ สายฟ้า
6・Project # 4 นำเสนอผลงาน และแนะนำ
7・แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)
8・การวาดฉากหลังเบื้องต้น
9・Perspective โดยใช้จุดรวมสายตา
・การตรวจสอบขนาด (Scale) ของวัตถุต่างๆ ในภาพ
10・Project # 5 อธิบายโปรเจ็กต์ และเริ่มออกแบบ

Advanced 2 (30 ชั่วโมง)

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・แนวคิดการสร้างระยะให้กับภาพ (Depth)
・การลงสีฉากหลังเบื้องต้น
2・การลงรายละเอียดฉากหลัง
・Project # 5 นำเสนอผลงาน และแนะนำ
3・แนวการวาดตัวละครที่มีร่างพัฒนา
・Project # 6 อธิบายโปรเจ็ค และเริ่มออกแบบ
4・Project # 6 ร่างภาพ / สเก็ตช์สี
5・ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
6・Project # 6 ลงรายละเอียด ส่งความคืบหน้า
7・Project # 6 ลงสี ส่งความคืบหน้า
8・Project # 6 ลงสี ส่งความคืบหน้า
9・Project # 6 ส่งความคืบหน้า และเก็บรายละเอียดของงานให้สมบูรณ์
10・Project # 6 นำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำ

ราคาค่าเรียน

รอบวันธรมดา (เรียนวันพุธ และศุกร์ 17.00-20.00 น.)
ราคาระดับละ 7,600 บาท สมัครเต็มหลักสูตร ราคา 36,000 บาท!

รอบวันเสาร์ (เวลา 10.00-17.00 น.)
ราคาระดับละ 9,900 บาท สมัครเต็มหลักสูตร ราคา 48,000 บาท!

รอบวันอาทิตย์ (เวลา 10.00-17.00 น.)
ราคาระดับละ 9,900 บาท สมัครเต็มหลักสูตร ราคา 48,000 บาท!

โปรโมชั่น!! ผ่อนบัตรเครดิตแบบ 0% 10 เดือน
(รับบัตรธนคารกสิกร, กรุงเทพ)