Story Writer

หลักสูตรการคิดเนื้อเรื่อง (12 ชั่วโมง)

STORY WRITER

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์สสตอรี่ไรท์เตอร์” สอนหลักการคิดโครงเรื่องไปจนถึงเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทั้ง มังงะ , เกม และอนิเม โดยจะสอนเน้นตั้งแต่หลักการคิดโครงเรื่องอย่างง่ายๆ ไปจนถึงได้เนื้อเรื่องที่เสร็จสมบรูณ์

คอร์ส STORY WRITER คอร์สระยะสั้น 12 ชั่วโมง


รูปแบบการเรียน

เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 20 คน

ในแต่ละระดับชั้นการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลการเรียนจากงานโปรเจ็กต์ คะแนนการเข้าห้องเรียน และการประเมินความรู้เชิงทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย โดยผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเมื่อเรียนจบครบทั้งหลักสูตร (150 ชั่วโมง)ราคาค่าเรียน

ระดับขั้นจำนวนชั่วโมงวันเสาร์/อาทิตย์
STORY WRITER124,800 บาท